تعهدنامه محرمانگی اطلاعات در شهر ترجمه

تعهدنامه محرمانگی اطلاعات

حفظ محرمانگی اطلاعات، یکی از ضروریات بسیار مهم در امر ترجمه است. چراکه اطلاعات هر شخصی برای وی ارزشمند بوده و انتشار آنها می‌تواند به مشکلات عدیده‌ای منجر شود. از این رو، مجموعه شهر ترجمه تحت نظر دارالترجمه رسمی تبریز با اشراف کامل بر ارزش و اهمیت تمامی اطلاعات مربوط به مشتریان خود، متعهد می‌شود که نهایت دقت و تمرکز را در حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان خود در قالب ترجمه رسمی، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه متن و هر ترجمه دیگری داشته باشد.