مترجم میشوم

پیوستن به جمع مترجمین

آیا در امر ترجمه، تجربه دارید؟
در کدام یک از حوزه‌های زیر بیشترین توانایی را دارید؟
به طور تقریبی در یک ماه گذشته چند کلمه ترجمه کرده‌اید؟
مرور کردن

ایمیل شما با موفقیت ارسال شد.