ترجمه رسمی اسناد

ترجمه رسمی اسناد از خدماتی است که دارالترجمه رسمی تبریز آن را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در این راستا، دارالترجمه رسمی تبریز با استفاده از مترجمان و متخصصان امر، اقدام به ترجمه رسمی اسناد ترکی و ترجمه رسمی اسناد انگلیسی کرده و به اولین دارالترجمه دو زبانه در تبریز تبدیل شده است. شما می‌توانید ترجمه رسمی هر یک از اسناد زیر را به دارالترجمه رسمی تبریز بسپارید.

سندمالکیت وسیله نقلیه

ترجمه سند مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرکز شماره گذاری) قابل تائید است.

ارزیابی املاک

ترجمه برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتیکه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد و به تائید کانون کارشناسان رسیده باشد، قابل تائید است.

مدرک جنبی: سند ملک مورد ارزیابی

احکام و کلیه اوراق قضایی و مدارک ارسالی

تائید ترجمه کلیه مدارکی که از دادگاه‌ها، دادسراها، آگاهی، نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می‌گردد بلامانع است.

اظهارنامه و دادخواست

ترجمه اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده است قابل تائید نیست.

احکام

ترجمه وصیتنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تائید است. ترجمه احکام دادگاه‌های عمومی انقلاب و صورتجلسه‌های دادگاه و گواهی‌های صادره از دادگاه‌ها با مهر بلامانع بودن ترجمه توسط شعبه توسط صادر کننده حکم قابل تائید می‌باشد. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاههای عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می‌شود.

استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تائید رسمی نمی‌باشد مگر در دو مورد ذیل:

الف» استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با تائید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تائید می‌باشد.

ب» استشهادیه به افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بعهده دارند قابل تائید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل: پدر، مادر و خواهر تا زمان تجرد و برادر تا رسیدن به سن قانونی می‌باشد که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تائید استشهادیه الزامیست.

اقرارنامه

ترجمه اقرارنامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تائید است.

تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات

ترجمه تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تائید است. لازم به ذکر است در مورد تائید ترجمه تفویض وکالت ارائه وکالتنامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی است.

تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تائید است.

وکالتنامه

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تائید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده و موضوع آن مربوط به موردی در خارج از کشور باشد که بطور خاص حوزه نفوذ وکالت در آن کشور خاص قید شده باشد.

چنانچه مورد وکالت حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد اگر والدین متارکه کرده باشد ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.

مدرک جنبی: شناسنامه موکل – نامه محضر تنظیم کننده در بقاء وکالت

سندمالکیت

ترجمه سند مالکیت در صورتیکه خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد قابل تائید بوده ضمناً اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاههای عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد قابل تائید نمی باشد.

اجاره نامه

ترجمه اجاره نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر، که در مدت زمان اعتبار آن باشد، قابل تائید است، البته اجاره نامه های اماکن تجاری به شرط قید واگذاری حق کسب و پیشه (سرقفلی) مستثنی از شرط مدت اعتبار می باشند. اجاره نامه هایی که در آژانسهای مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده ترجمه آنها قابل تائید نمی باشد.

استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت استناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تائید است.

مدرک جنبی: سند مالکیت مورد استعلام

احکام طلاق

ترجمه احکام طلاق یا قرار عدم امکان سازش که منجر به جدایی نگردیده باشد قابل تائید نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدایی نماید ارائه سندطلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه الزامی است.

بیع نامه

ترجمه بیع نامه در سر برگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تائید است و بیع نامه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تائید نیست.